Luxury Drive
Koolputstraat 18
9120 Beveren-Waas
+32494108690
info@luxurydrive.be

Onderstaande overeenkomst betreffende de dienstverlening als privéchauffeur wordt opgemaakt tussen opdrachtnemer Luxury Drive enerzijds en de opdrachtgever naam + voornaam anderzijds te Postcode + Plaats op datum.

1. Toepasselijkheid. De rechtsverhouding tussen beide partijen wordt door de hier opvolgende bepalingen beheerst. Stemt de opdrachtgever in de contractbepalingen in, dan kan hier niet meer van worden afgeweken. Zijn er bepaalde afwijkingen nodig, dan moeten deze bepalingen op voorhand schriftelijk worden afgesloten, hetzij elektronisch, hetzij per brief.

2. Uitvoering van opdrachten. Luxury Drive is niet gehouden de rijopdracht uit te voeren in geval van overmacht. Normaliter wordt er een minimum van drie uur in rekening gebracht. Luxury Drive is hierbij gerechtigd om tijdens of na het aangaan van deze overeenkomst de betaling van de opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot prestatie.

3. Tarieven. Alle tarieven worden op basis van de rijtijd enerzijds en de wachttijd anderzijds berekend. Eventuele reiskosten en onkosten – waaronder brandstoffen, tolgelden, boetes en parkeergelden – worden eveneens in rekening gebracht.

4. Betalingen. Tenzij anders bepaald via andere op voorhand afgesloten bepalingen, dient de opdrachtgever binnen een termijn van 15 werkdagen over te gaan tot betaling, ofwel door middel van overmaking op het rekeningnummer  van Luxury Drive of via een cash overhandiging van de gelden. Wordt de betaling niet voldaan binnen deze vooropgestelde betalingstermijn, dan worden er verzuimingskosten aangerekend via een apart opgestelde factuur.

5. Aansprakelijkheid. Eventuele aansprakelijkheid van Luxury Drive is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever dient te zorgen voor een allrisk- en inzittendenverzekering betreffende het ten behoeve van hem of haar ter beschikking gestelde voertuig.

6. Klachtuitingen. Heeft de opdrachtgever klachten, dan dienen deze binnen een termijn van 10 werkdagen schriftelijk te worden ingediend met vermelding van aard en grond van de klacht in kwestie. Is deze termijn verstreken, dan gaat dit gepaard met een akkoord van de dienstverlening, en dus factuur, van Luxury Drive. De opdrachtgever heeft in geen geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden of de betaling al dan niet geheel of gedeeltelijk op te schorten. Acht Luxury Drive de klacht als gegrond, dan kan deze opteren voor een volledige terugbetaling of een door haar te bepalen prijskorting.

7. Slotbepalingen. Tijdens of na de dienstverlening van Luxury Drive is het de opdrachtgever niet toegestaan om een andere overeenkomst aan te gaan met een andere of voormalige chauffeur van Luxury Drive buiten ons weten om, behoudens van een door Luxury Drive schriftelijke toestemming. Eventuele wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn mogelijk voor opdrachten die na deze opdracht worden verstrekt.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen in Luxury Drive en een goede rit toegewenst!

Opdrachtnemer
Luxury Drive
handtekening

Opdrachtgever
Naam + voornaam
handtekening